• Home
  • Verkoopsvoorwaarden geldig bij aankopen in de winkel

Verkoopsvoorwaarden geldig bij aankopen in de winkel

De onderliggende Algemene Voorwaarden schetsen alleen het kader voor de commerciële relaties die zouden kunnen ontstaan tussen een klant en het bedrijf Meubis ingevolge het plaatsen van een bestelling op de Koning Leopoldlaan 83 bus 2 te 9990 Maldegem of via telefoon. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing voor aankopen op de website. Voor wat betreft aankopen op de website gelden de algemene voorwaarden zoals opgenomen in de orderbevestiging.

Art. 1 HET BEGRIP "MEUBELEN"


Onder meubelen verstaat men alle producten die tot het normaal assortiment van de meubelhandelaar behoren.  

Art. 2 OMVANG VAN DE VERPLICHTINGEN


De verkoper is gebonden door garantiebewijzen, prospectussen en publicitaire mededelingen en andere documenten die door hem worden uitgedeeld, overgenomen of waarnaar hij verwijst, en dit voor zover zij de rechten van de koper, die uit de wet en uit deze overeenkomst voortvloeien, niet beperken. De verkoper zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor kleine wijzigingen inzake constructie, maten, kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de rubriek "opmerkingen" op de voorkant van de bestelbon zou blijken dat de constructie, de maten en/of de kleur voor de koper een wezenlijk onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Bij afwijkende afmetingen kan de verkoper, afhankelijk van de informative die hij krijgt door zijn leverancier dus nooit aansprakelijk gesteld worden.

Art. 3 PRIJS


De hoger vermelde prijs is vast en alles inbegrepen, behalve indien deze overeenkomst uitdrukkelijk bijkomende kosten vermeldt. Indien op verzoek van de koper wijzigingen worden aangebracht aan de leveringstermijn en/of -plaats en/of - omstandigheden, of indien de koper verkeerde inlichtingen heeft verstrekt (zie : "Inlichtingen ten behoeve van de levering" alsook "Opmerkingen") krijgt de verkoper het recht extra kosten aan te rekenen. Indien vóór de leveringsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast. 

Art. 4 LEVERINGSDATUM OF –TERMIJN


De leveringsdatum of -termijn moet aangegeven zijn en is van strikte toepassing maar is niet bindend, de koper moet steeds minimal 3 dagen op voorhand contact opnemen met de verkoper om te zien of de leveirngstermijn nog steeds gerespecteerd kan worden. Bij afwijkingen kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden, hij is namelijk afhankelijk van aanlevering van haar leverancier(s). De uiterste leveringstermijn bedraagt drie maanden vanaf de ondertekening van deze overeenkomst. Levert de verkoper de meubelen niet ten laatste op de meest uiterlijke leveringsdatum van 3 maanden na het plaatsen van de bestelling, of weigert de koper de meubelen ten laatste op deze datum in ontvangst te nemen, dan kan de benadeelde partij per aangetekend schrijven de uitvoering van de overeenkomst eisen binnen een termijn van 2 weken. Indien de tegenpartij in gebreke blijft dan heeft de benadeelde partij het recht om de afgesloten overeenkomst onmiddellijk te verbreken zonder voorafgaande ingebrekestelling. In dit geval heeft ze het recht op de teruggave van alle reeds betaalde bedragen.
Wordt de overeenkomst ontbonden door de verkoper, dan heeft deze vanaf dit ogenblik het recht om de meubelen aan derden te verkopen. Indien de uiterste leveringsdatum op éénzijdig verzoek van de koper wordt verdaagd of uitgesteld voor langer dan twee weken, dan kan de verkoper een bijkomend voorschot eisen om zijn financiële verplichtingen te kunnen nakomen, dit voorschot is minimaal 50% van het openstaande bedrag die nog betaald moet worden bij de levering. Eventuele bewaringskosten bij het verdagen van meer dan 1 maand zonder dat de verkoper hiervan bij de aankoop op de hoogte werd gesteld zullen worden doorgerekend bij de definitieve afrekening naar rato van 0,5% per maand. 

Art. 5 

Artikel 4 is evenwel niet van toepassing ingeval de leveringsdatum niet kan worden nageleefd wegens normaal niet voorzienbare omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper, en hij, binnen de 14 dagen nadat hij kennis had van het bestaan van deze omstandigheden, en ten laatste op de voorziene leveringsdatum, de koper hiervan verwittigt. In dit geval heeft de koper de keuze tussen de tijdelijke levering van (een) evenwaardig(e) vervangingsmeubel(en) ,een evenwaardige vervangingsaankoop of het vastleggen van een nieuwe leverdatum binnen de aangereikte mogelijkheden die de verkoper ter beschikking heeft gekregen door zijn leverancier(s).

Art. 6 

Indien de tijdelijke terbeschikkingstelling van het (de) vervangingsmeubel(en) de 3 maanden overschrijdt, of ingeval van definitieve onmogelijkheid tot levering ten gevolge van overmacht, is de koop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden, behalve indien schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Art. 7 

De koper kan niet worden verplicht een gedeeltelijke levering te aanvaarden van meubelen die één geheel vormen, behalve als hij zelf een gedeeltelijke levering heeft gevraagd of ditz o werd overeengekomen.

Art. 8 

Indien er geleverd moet worden op het verdiep dient de klant ons hiervan op de hoogte te houden en kunnen wij in samenspraak een liftservice voorzien. De chauffeurs leveren standaard enkel op het gelijkvloers. 

Art. 9 PLAATS VAN LEVERING


De levering geschiedt op de afgesproken plaats. Werd geen plaats van levering overeengekomen, dan geschiedt zij op het adres van de koper.


Art. 10 PLAATS VAN AFHALING

Indien uitdrukkelijk anders vermeld staat op de bestelbon gebeuren alle afhalingen op volgend adres: - Vliegplein 47, 9990 Maldegem. Bij elke afhaling vragen wij om minstens 1 dag op voorhand de winkel te verwittigen om de afhaling te melden. 

KWALITEIT EN GEBREKEN


Art. 11 Definitie


De verkoper waarborgt dat de meubelen in overeenstemming zijn met het contract. Hij verklaart dat de meubelen stroken met hetgeen in de overeenkomst bepaald is, met de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, met de bestaande veiligheidsnormen en met de publicitaire mededelingen en andere documenten die door de verkoper worden uitgedeeld, overgenomen of waarnaar hij verwijst. De verkoper verklaart dat de meubelen geschikt zijn voor elk bijzonder door de koper gewenst gebruik dat deze aan de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft meegedeeld en dat de verkoper schriftelijk heeft aanvaard. Elke niet- overeenstemming met deze gegevens wordt hierna "gebrek" genoemd.

Worden niet als gebrek beschouwd alle beschadigingen aan toonzaal modellen (de kwaliteit en eventuele schade aan deze modellen achten gekend te zijn door de koper bij de aankoop), verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, alsook het "werken" van hout, voorzover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen. 

B. Verhaalmiddelen

Art. 12

Als er een gebrek is, heeft de koper de keuze tussen kosteloze herstelling of vervanging. De verkoper kan die herstelling of vervanging weigeren wanneer die buiten verhouding is, gelet op : 
- de waarde van de meubelen;

- de ernst van het gebrek;
- de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening mogelijk is zonder ernstige overlast voor de koper.

De koper heeft recht op prijsvermindering of ontbinding als herstelling of vervanging niet mogelijk is of als de verkoper ze niet uitvoert binnen een redelijke termijn. In geval van ontbinding moet de koper de verkoper op een billijke manier vergoeden voor het reeds verkregen genot. Betreft het een relatief klein en weinig belangrijk gebrek, dan kan de koper de ontbinding niet vragen. De koper heeft bovendien, overeenkomstig de wet, recht op een vergoeding van de door het gebrek veroorzaakte schade.

Deze verhaalmiddelen vervallen indien het ingeroepen gebrek veroorzaakt is door een onoordeelkundige behandeling van/of onvoldoende zorg voor de geleverde meubelen, alsmede wanneer de meubelen niet gebruikt worden overeenkomstig hun bestemming. De koper heeft geen verhaal bij gebreken die hij kende of redelijkerwijze had moeten kennen bij het sluiten van de overeenkomst of als het gebrek voortvloeit uit materiaal door de koper geleverd.

C. Termijnen


Art. 13

De verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek dat bestaat bij de aflevering van de meubelen. Als het gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na aflevering, wordt vermoed dat het gebrek bestond bij de aflevering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van de meubelen of met de aard van het gebrek. Als het gebrek zich manifesteert vanaf de 7de maand tot en met het 2de jaar na aflevering, dient de koper te bewijzen dat het gebrek bestond bij de aflevering. De koper moet de verkoper schriftelijk op de hoogte brengen van het bestaan van het gebrek binnen de 2 weken vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld. Bij melding van het gebrek hebben wij volgende stukken nodig: foto’s (minimum 5), nummers van de beschadigde onderdelen en een kopie van de ondertekende leveringsbon. Afhankelijk van de aard en de leverancier kan er evenwel extra informative gevraagd worden zoals fotomateriaal of nummers van de beschadigde artikelen die op het montageplan ter beschikking staan. Gebreken welke bij het sluiten van de overeenkomst bestonden worden geacht niet te bestaan als de koper het gebrek kende of redelijkerwijs behoorde te kennen of als het gebrek voortvloeit uit materiaal geleverd door de koper aan de verkoper. Na de termijn van 2 jaar zijn de artikelen 1641 tot en met 1649 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Indien de verkoper geen gevolg geeft aan de klacht van de koper, is artikel 19 van toepassing.

EIGENDOMSOVERDRACHT


Art. 14 

De eigendomsoverdracht heeft plaats op het ogenblik van de levering. Zolang de meubelen niet geleverd zijn, valt elk risico wegens verlies of beschadiging ten laste van de verkoper. De verkoper kan echter onder de rubriek "Opmerkingen" (zie voorzijde) bepalen dat de eigendomsoverdracht slechts zal geschieden bij de volledige betaling.

BETALING


Art. 15 

De betaling van de meubelen geschiedt in contanten bij de levering, behoudens een uitdrukkelijk afwijkende vermelding op de bestelbon. Bij niet-betaling van de gehele of gedeeltelijke prijs zullen de goederen niet geleverd of afgehaald kunnen worden. Indien de goederen geleverd moeten worden en de goederen niet contant betaald kunnen worden wordt er een verplaatsingsvergoeding gevraagd van € 50 inclusief BTW – te betalen aan de chauffeur alvorens een nieuwe afspraak gemaakt kan worden.

SCHADEVERGOEDINGEN.


Art. 16 

Indien de koper deze overeenkomst verbreekt of de goederen niet in ontvangst neemt, is hij verplicht de geleden en bewezen schade te vergoeden. Deze schade bedraagt 50% van de totaalprijs vermeld op de ommezijde van deze bestelbon.