• Home
  • Verkoopsvoorwaarden geldig bij aankopen in de winkel

Verkoopsvoorwaarden geldig bij aankopen in de winkel

De onderliggende Algemene Voorwaarden schetsen alleen het kader voor de commerciële relaties die zouden kunnen ontstaan tussen een klant en het bedrijf Meubis ingevolge het plaatsen van een bestelling op de Koning Leopoldlaan 83 bus 2 te 9990 Maldegem of via telefoon. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing voor aankopen op de website. Voor wat betreft aankopen op de website gelden de algemene voorwaarden zoals opgenomen in de orderbevestiging.

Art. 1 HET BEGRIP "MEUBELEN"


Onder meubelen verstaat men alle producten die tot het normaal assortiment van de meubelhandelaar behoren.  

Art. 2 OMVANG VAN DE VERPLICHTINGEN


De verkoper is gebonden door garantiebewijzen, prospectussen en publicitaire mededelingen en andere documenten die door hem worden uitgedeeld, overgenomen of waarnaar hij verwijst, en dit voor zover zij de rechten van de koper, die uit de wet en uit deze overeenkomst voortvloeien, niet beperken. De verkoper zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor kleine wijzigingen inzake constructie, maten, kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de rubriek "opmerkingen" op de voorkant van de bestelbon zou blijken dat de constructie, de maten en/of de kleur voor de koper een wezenlijk onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Bij afwijkende afmetingen kan de verkoper, afhankelijk van de informatie die hij krijgt door zijn leverancier dus nooit aansprakelijk gesteld worden.

Art. 3 PRIJS


De hoger vermelde prijs is vast en alles inbegrepen, behalve indien deze overeenkomst uitdrukkelijk bijkomende kosten vermeldt. Indien op verzoek van de koper wijzigingen worden aangebracht aan de leveringstermijn en/of -plaats en/of - omstandigheden, of indien de koper verkeerde inlichtingen heeft verstrekt (zie : "Inlichtingen ten behoeve van de levering" alsook "Opmerkingen") krijgt de verkoper het recht extra kosten aan te rekenen. Indien vóór de leveringsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast. 

Art. 4 LEVERINGSDATUM OF –TERMIJN


De leveringsdatum of -termijn moet aangegeven zijn en is van strikte toepassing maar is niet bindend, de koper moet steeds minimaal 3 dagen op voorhand contact opnemen met de verkoper om te zien of de leveringstermijn nog steeds gerespecteerd kan worden, met uitzondering van redenen van overmacht zie Art.6. Bij afwijkingen kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden, hij is namelijk afhankelijk van aanlevering van haar leverancier(s). De uiterste leveringstermijn bedraagt drie maanden vanaf de ondertekening van deze overeenkomst tenzij dit door de aard van het artikel en vooraf besproken onmogelijk blijkt. Levert de verkoper de meubelen niet ten laatste op de meest uiterlijke leveringsdatum van 3 maanden na het plaatsen van de bestelling, of weigert de koper de meubelen ten laatste op deze datum in ontvangst te nemen, dan kan de benadeelde partij per aangetekend schrijven de uitvoering van de overeenkomst eisen binnen een termijn van 2 weken. Indien de tegenpartij in gebreke blijft dan heeft de benadeelde partij het recht om de afgesloten overeenkomst onmiddellijk te verbreken zonder voorafgaande ingebrekestelling. In dit geval heeft ze het recht op de teruggave van alle reeds betaalde bedragen.
Wordt de overeenkomst ontbonden door de verkoper, dan heeft deze vanaf dit ogenblik het recht om de meubelen aan derden te verkopen. Indien de uiterste leveringsdatum op éénzijdig verzoek van de koper wordt verdaagd of uitgesteld voor langer dan twee weken, dan kan de verkoper een bijkomend voorschot eisen om zijn financiële verplichtingen te kunnen nakomen, dit voorschot is minimaal 50% van het openstaande bedrag die nog betaald moet worden bij de levering. Eventuele bewaringskosten bij het verdagen van meer dan 1 maand zonder dat de verkoper hiervan bij de aankoop op de hoogte werd gesteld zullen worden doorgerekend bij de definitieve afrekening naar rato van 0,5% per maand. 

Art. 5 

Artikel 4 is evenwel niet van toepassing ingeval de leveringsdatum niet kan worden nageleefd wegens normaal niet voorzienbare omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper, en hij, binnen de 14 dagen nadat hij kennis had van het bestaan van deze omstandigheden, en ten laatste op de voorziene leveringsdatum, de koper hiervan verwittigt. Dit gebeurt via het digitale klantenportaal van de klant. In dit geval heeft de koper de keuze tussen de tijdelijke levering van (een) evenwaardig(e) vervangingsmeubel(en) ,een evenwaardige vervangingsaankoop of het vastleggen van een nieuwe leverdatum binnen de aangereikte mogelijkheden die de verkoper ter beschikking heeft gekregen door zijn leverancier(s).

Art. 6 

Indien de tijdelijke terbeschikkingstelling van het (de) vervangingsmeubel(en) de 3 maanden overschrijdt, of ingeval van definitieve onmogelijkheid tot levering ten gevolge van overmacht, is de koop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden, behalve indien schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Meubis kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten, …) die voortvloeit uit het gebruik van de Diensten zoals omschreven in Artikel 4. Meubis treft verder geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites van derden, meer in het bijzonder met betrekking tot het naleven van de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens, waarnaar Meubis een link heeft op haar website.

Meubis kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de website van www.meubis.be.

Meubis wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schade die veroorzaakt wordt door een gebrek, het slecht functioneren of het verkeerd gebruik van een product dat verkocht werd op de website van www.meubis.be, evenals voor deze die het resultaat zijn van wijzigingen die aangebracht zijn door de Leverancier.

Meubis kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen, door de hieronder begrepen de gevallen van overmacht, een epidemie / pandemie, verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand.

In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van Meubis aangesproken wordt, is de verantwoordelijkheid van Meubis beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor een bestelling.

Art. 7 

Meubis behoudt het recht om een levering gedeeltelijk uit te voeren indien er door overmacht of een andere reden vertraging zou zijn op het andere gedeelte van het order. De klant kan ook steeds een gedeeltelijke levering bespreken met de klantendienst van Meubis. 

Art. 8 

Indien er geleverd moet worden op het verdiep dient de klant ons hiervan op de hoogte te houden en kunnen wij in samenspraak een betalende liftservice voorzien. De chauffeurs leveren steeds op het gelijkvloers. 

Art. 9 PLAATS VAN LEVERING


De levering geschiedt op de afgesproken plaats. Werd geen plaats van levering overeengekomen, dan geschiedt zij op het adres van de koper.


Art. 10 PLAATS VAN AFHALING

Indien uitdrukkelijk anders vermeld staat op de bestelbon gebeuren alle afhalingen op volgend adres: - Staatsbaan 10a, 9991 Adegem. Maldegem. Bij elke afhaling vragen wij om minstens 1 dag op voorhand de winkel te verwittigen om de afhaling te melden. 

KWALITEIT EN GEBREKEN


Art. 11 Definitie


De verkoper waarborgt dat de meubelen in overeenstemming zijn met het contract. Hij verklaart dat de meubelen stroken met hetgeen in de overeenkomst bepaald is, met de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, met de bestaande veiligheidsnormen en met de publicitaire mededelingen en andere documenten die door de verkoper worden uitgedeeld, overgenomen of waarnaar hij verwijst. De verkoper verklaart dat de meubelen geschikt zijn voor elk bijzonder door de koper gewenst gebruik dat deze aan de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft meegedeeld en dat de verkoper schriftelijk heeft aanvaard. Elke niet- overeenstemming met deze gegevens wordt hierna "gebrek" genoemd.

Worden niet als gebrek beschouwd alle beschadigingen aan toonzaal modellen (de kwaliteit en eventuele schade aan deze modellen achten gekend te zijn door de koper bij de aankoop), verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, alsook het "werken" van hout, voorzover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen.  

Art. 12 Verhaalmiddelen

Als er een gebrek is, heeft de koper de keuze tussen kosteloze herstelling of vervanging. De verkoper kan die herstelling of vervanging weigeren wanneer die buiten verhouding is, gelet op : 
- de waarde van de meubelen;

- de ernst van het gebrek;
- de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening mogelijk is zonder ernstige overlast voor de koper.

De koper heeft recht op prijsvermindering of ontbinding als herstelling of vervanging niet mogelijk is of als de verkoper ze niet uitvoert binnen een redelijke termijn. In geval van ontbinding moet de koper de verkoper op een billijke manier vergoeden voor het reeds verkregen genot. Betreft het een relatief klein en weinig belangrijk gebrek, dan kan de koper de ontbinding niet vragen. De koper heeft bovendien, overeenkomstig de wet, recht op een vergoeding van de door het gebrek veroorzaakte schade.

Deze verhaalmiddelen vervallen indien het ingeroepen gebrek veroorzaakt is door een onoordeelkundige behandeling van/of onvoldoende zorg voor de geleverde meubelen, alsmede wanneer de meubelen niet gebruikt worden overeenkomstig hun bestemming. De koper heeft geen verhaal bij gebreken die hij kende of redelijkerwijze had moeten kennen bij het sluiten van de overeenkomst of als het gebrek voortvloeit uit materiaal door de koper geleverd.

Art. 13 Termijnen

De verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek dat bestaat bij de aflevering van de meubelen. Als het gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na aflevering, wordt vermoed dat het gebrek bestond bij de aflevering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van de meubelen of met de aard van het gebrek. Als het gebrek zich manifesteert vanaf de 7de maand tot en met het 2de jaar na aflevering, dient de koper te bewijzen dat het gebrek bestond bij de aflevering. De koper moet de verkoper schriftelijk op de hoogte brengen van het bestaan van het gebrek binnen de 2 weken vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld. Bij melding van het gebrek hebben wij volgende stukken nodig: foto’s (minimum 5), nummers van de beschadigde onderdelen en een kopie van de ondertekende leveringsbon. Afhankelijk van de aard en de leverancier kan er evenwel extra informative gevraagd worden zoals fotomateriaal of nummers van de beschadigde artikelen die op het montageplan ter beschikking staan. Gebreken welke bij het sluiten van de overeenkomst bestonden worden geacht niet te bestaan als de koper het gebrek kende of redelijkerwijs behoorde te kennen of als het gebrek voortvloeit uit materiaal geleverd door de koper aan de verkoper. Na de termijn van 2 jaar zijn de artikelen 1641 tot en met 1649 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Indien de verkoper geen gevolg geeft aan de klacht van de koper, is artikel 19 van toepassing.

Art. 14 EIGENDOMSOVERDRACHT

De eigendomsoverdracht heeft plaats op het ogenblik van de levering. Zolang de meubelen niet geleverd zijn, valt elk risico wegens verlies of beschadiging ten laste van de verkoper. De verkoper kan echter onder de rubriek "Opmerkingen" (zie voorzijde) bepalen dat de eigendomsoverdracht slechts zal geschieden bij de volledige betaling.

Art. 15 BETALING

De betaling van de meubelen geschiedt in contanten bij de levering, behoudens een uitdrukkelijk afwijkende vermelding op de bestelbon. Bij niet-betaling van de gehele of gedeeltelijke prijs zullen de goederen niet geleverd of afgehaald kunnen worden. Indien de goederen geleverd moeten worden en de goederen niet contant betaald kunnen worden wordt er een verplaatsingsvergoeding gevraagd van € 50 inclusief BTW – te betalen aan de chauffeur alvorens een nieuwe afspraak gemaakt kan worden.

Indien je jouw meubelen niet kan ontvangen op de, via mail, voorgestelde datum kunt u deze met maximaal 14 dagen verplaatsen na deze datum. Indien de bestelling nog niet volledig betaald is, en de levering zou meer dan 14 dagen uitgesteld worden zullen wij jou een beveiligde betaallink mailen om het saldo af te rekenen. Zo kunnen wij jouw order bijhouden zolang het nodig is. De stockage blijft dus ook gewoon gratis. Indien dit niet betaald wordt behoudt Meubis het recht om de meubelen voor een andere klant te reserveren en uit te leveren. In dit geval kan het zijn dat de bestaande levertermijnen terug van toepassing zijn en het order opnieuw voor jou besteld zal worden.


Art. 16 SCHADEVERGOEDINGEN

Indien de koper deze overeenkomst verbreekt of de goederen niet in ontvangst neemt, is hij verplicht de geleden en bewezen schade te vergoeden. Deze schade bedraagt 50% van de totaalprijs vermeld op de ommezijde van deze bestelbon. 


Wil je levering in een ander land dan Belgie, Luxemburg, Nederland of Frankrijk, ga dan naar: